Beste ouders en leerkrachten,
Na de strikte lock down, starten we de therapieën gefaseerd terug op. Dit gebeurt onder strikte veiligheidsvoorschriften (plexiglas, handhygiëne, buiten wachten, ontsmetten meubilair en materiaal...).
Indien mogelijk, geniet telelogopedie de voorkeur. Dit wordt in onderling overleg met de ouders beslist.

Taalontwikkelingsproblemen

Hieronder vallen verschillende problemen: STOS (spraak en taal ontwikkelingsstoornis), dysfasie, onrijpe ontwikkeling. Kinderen waarbij de taalontwikkeling moeilijk op gang komt hebben nood aan extra stimulatie. Hierdoor wordt de spreekangst weggenomen en de spreekdurf gestimuleerd. Ook wordt de woordenschat en de zinsbouw intensief getraind. Bij onrijpheid hebben kinderen te weinig aandacht voor auditieve zaken. Daardoor lopen ze een achterstand op bij een aantal vaardigheden die belangrijk zijn voor het latere lezen en schrijven.

Wij zijn lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Leerproblemen

 Onder deze noemer vallen een aantal facetten:

  • Wanneer het technisch en/ of begrijpend lezen traag en moeilijk gaat
  • Ook spellingsproblemen zijn een vaak voorkomende struikelblok bij kinderen.
  • Tenslotte kan het rekenen moeilijk verlopen.

Stotteren

Stotteren is een complex probleem waarbij de woorden of klanken ongewild herhaald worden bij het spreken. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens naar boven komen waarbij spreekangst of isolatie het gevolg kunnen zijn. De ondersteuning van ouders is een essentieel onderdeel van de therapie.

Schisis

Schisis is een aangeboren opening in de lip, kaak of verhemelte. Na een aantal ingrijpende operaties kan het kind moeilijkheden hebben met articulatie, slikken of stemgebruik. De therapie gebeurt in nauw overleg met het schisisteam van uw kind.

Stemproblemen

Bij de behandeling van heesheid moet het geheel van functioneren van de persoon geanalyseerd worden. Vaak liggen verkeerd stemgebruik, stembandknobbels of een stembandverlamming aan de basis van het stemprobleem. Vermoeidheid, stress, roken… spelen ook een grote rol. Bij de behandeling is het vertrouwen tussen de logopedist en de patiënt heel belangrijk. Elk stemprobleem wordt telkens nauw opgevolgd door een neus-keel-oorarts.

Slikproblemen

 Bij mensen met een verkeerd slikpatroon kan het gebit een verkeerde stand gaan aannemen. Een beugel zal de tandenstand tijdelijk corrigeren, maar het verkeerde slikpatroon gaat de tandenstand opnieuw vervormen.

Neurologische problemen

Deze problemen kunnen zich voordoen na een hersentrauma of een andere neurologische aandoening (bv Parkinson, Multiple Sclerose, Huntington,…). Verminderde verstaanbaarheid, onvoldoende woordvinding of geheugenproblemen zijn symptomen die kunnen voorkomen. Vaak gebeurt de revalidatie in samenwerking met een kinesitherapeut en neuroloog.

Articulatieproblemen

Sommige kinderen kunnen bepaalde klanken niet vormen of vormen deze op een verkeerde manier. Hierdoor komt de spraakverstaanbaarheid in het gedrang en wordt de communicatie belemmerd.